Internationale Dag van helden in de strijd tegen totalitarisme

Beata Bruggeman-Sekowska

 

Het Europees Parlement heeft in verband met de 80ste verjaardag van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog op 20 september 2019 een resolutie aangenomen om de Internationale Dag van helden in de strijd tegen totalitarisme vast te stellen op 25 mei. Dit is dezelfde datum als de verjaardag van de executie van de held Auschwitz, Rotamaster Witold Pilecki

De resolutie werd met een duidelijke meerderheid van stemmen ondersteund: 535.

Het Parlement benadrukte dat de ondertekening van het Molotov-Ribbentrop-pact en de geheime protocollen hebben geleid tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en de basis vormden voor het verdelen van onafhankelijke landen in gebieden van hun eigen belangen en invloed door twee totalitaire regimes: nazisme en communisme..

Het Europees Parlement: (1)

2. benadrukt dat de Tweede Wereldoorlog, de meest verwoestende oorlog in de Europese geschiedenis, is begonnen als onmiddellijk gevolg van het beruchte niet-aanvalsverdrag tussen de nazi’s en de Sovjet-Unie van 23 augustus 1939, ook bekend als het Molotov-Ribbentroppact en zijn geheime protocollen, waarbij twee totalitaire regimes met het oog op de verovering van de wereld, Europa in twee invloedssferen verdeelden;

3. herinnert eraan dat de regimes van de nazi’s en de communisten massamoorden, genocide en deportaties hebben uitgevoerd en een verlies van levens en vrijheid in de 20e eeuw hebben veroorzaakt op een schaal die nog niet eerder in de menselijke geschiedenis was voorgekomen, en wijst op de weerzinwekkende misdaad van de Holocaust die het naziregime heeft gepleegd; veroordeelt in de krachtigste bewoordingen de daden van agressie, misdaden tegen de mensheid en de grootschalige mensenrechtenschendingen door de nazistische, communistische en andere totalitaire regimes;

4. spreekt zijn grote eerbied uit voor elk slachtoffer van deze totalitaire regimes en roept alle EU-instellingen en -actoren op alles in het werk te stellen om te waarborgen dat de weerzinwekkende totalitaire misdaden tegen de menselijkheid en systemisch grove mensenrechtenschendingen niet worden vergeten en voor de rechter worden gebracht, alsook ervoor te zorgen dat dergelijke misdaden nooit meer plaatsvinden; benadrukt dat het belangrijk is de herinnering aan het verleden levend te houden, omdat er geen sprake kan zijn van verzoening zonder herinnering, en herhaalt dat het een gesloten front wil vormen tegen elke vorm van totalitarisme, ongeacht de ideologische achtergrond;

5. verzoekt alle EU-lidstaten een duidelijk en principieel oordeel te vellen over de misdaden en daden van agressie van de totalitaire communistische regimes en het naziregime;

6. veroordeelt alle uitingen en verspreiding van totalitaire ideologieën, zoals het nazisme en het stalinisme, in de EU;

7. veroordeelt het historisch revisionisme en de verheerlijking van nazicollaborateurs in sommige EU-lidstaten; is ernstig bezorgd over de toenemende acceptatie van radicale ideologieën en de terugkeer van fascisme, racisme, vreemdelingenhaat en andere vormen van onverdraagzaamheid in de Europese Unie, en maakt zich zorgen over berichten uit sommige lidstaten dat politieke leiders, politieke partijen en rechtshandhavingsinstanties contacten onderhouden met de radicale, racistische en xenofobe bewegingen van verschillende politieke kleur; verzoekt de lidstaten dergelijke daden zo krachtig mogelijk te veroordelen, aangezien zij de EU-waarden, van vrede, vrijheid en democratie, ondermijnen;

8. roept alle lidstaten op 23 augustus te vieren als Europese herdenkingsdag voor de slachtoffers van totalitaire regimes, op zowel EU- als nationaal niveau, en verzoekt het bewustzijn over dit onderwerp te vergroten bij de jongere generatie door de geschiedenis en bestudering van de gevolgen van totalitaire regimes op te nemen in de curricula en handboeken van alle scholen in de EU; dringt er bij de lidstaten op aan de documentatie over het woelige Europese verleden te ondersteunen, bijvoorbeeld door de verslagen van de processen van Neurenberg in alle talen van de EU te vertalen;

9. dringt er bij de lidstaten op aan om alle vormen van ontkenning van de Holocaust, waaronder het bagatelliseren en minimaliseren van de misdaden die zijn begaan door nazi’s en hun collaborateurs, te veroordelen en te bestrijden, onder meer door het bagatelliseren van de misdaden in het politieke discours en de media te voorkomen;

10. pleit voor een gemeenschappelijke cultuur van gedenken, waarbij de misdaden van fascistische, stalinistische en andere totalitaire en autoritaire regimes uit het verleden scherp worden afgekeurd om zo weerbaarder te worden tegen moderne dreigingen voor de democratie, met name onder de jongere generaties; spoort de lidstaten aan educatie via de mainstreamcultuur over de diversiteit van onze samenleving en over onze gemeenschappelijke geschiedenis aan te moedigen, inclusief educatie over de wreedheden die zijn begaan in de Tweede Wereldoorlog, zoals de Holocaust, en de stelselmatige en jarenlange ontmenselijking van de slachtoffers;

11. roept er tevens toe op 25 mei (de dag waarop de Auschwitz-held ritmeester Witold Pilecki werd geëxecuteerd) uit te roepen tot Internationale Dag van helden in de strijd tegen totalitarisme, als blijk van respect voor en om hulde te brengen aan al diegenen die heldhaftigheid en een ware liefde voor de mensheid hebben getoond door zich te verzetten tegen tirannie, alsook om toekomstige generaties een duidelijk voorbeeld te geven van de juiste houding in het geval ze in aanraking komen met de dreiging van totalitaire onderwerping;

Het EP benadrukte ook dat het promoten van de visie van het Kremlin dat Polen, de Baltische Staten en het Westen de initiatiefnemers van de Tweede Wereldoorlog waren, een gevaarlijk onderdeel is van de desinformatieoorlog die Europa wil verdelen.

Witold Pilecki (13 mei 1901 – 25 mei 1948) was een Poolse cavalerieambtenaar, inlichtingenagent en verzetsleider. Hij diende als Rotmistrz (kapitein) bij het Poolse leger in de Pools-Sovjetoorlog, de Tweede Poolse Republiek en de Tweede Wereldoorlog. Hij was mede-oprichter van het geheime Poolse leger, een verzetsgroep in het door Duitsland bezette Polen en later lid van het ondergrondse leger (Armia Krajowa).

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bood Pilecki zich aan voor een Poolse verzetsoperatie waarbij hij gevangen zat in het concentratiekamp Auschwitz. Hij organiseerde een verzetsbeweging en informeerde de westerse geallieerden over de wreedheden van Auschwitz in nazi-Duitsland al in 1941. Zijn rapport was het eerste rapport over het concentratiekamp Auschwitz en de Holocaust.

Na de oorlog, toen Polen onder de invloed van de communisten viel, bleef hij loyaal aan de in Londen gevestigde Poolse regering in ballingschap. Hij werd gearresteerd voor spionage in 1947 door de stalinistische geheime politie op beschuldiging van werken voor “buitenlands imperialisme”. In een showproces werd hij ter dood veroordeeld en op 25 mei 1948 geëxecuteerd. Zijn stoffelijk overschot werd nog steeds niet gevonden.

 

 

Bronnen:
(1) http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2019-0097_NL.html

https://www.communications-unlimited.nl/the-international-day-of-heroes-of-the-fight-against-totalitarianism/

Bronnen en afbeelding:
https://www.youtube.com/watch?v=uFOCNhTJzh0